Innehåll, användaren & webben Del 3

Vi har kommit fram till den sista delen som tar upp textinnehåll på webben och dess relation till användaren och sökmotorerna. I de två tidigare delarna har vi gått igenom textinnehållets betydelse för de olika variablerna inom grundläggande SEO samt sett till designdimensionens roll i att skapa användarvänliga webbplatser. I den sista delen kommer vi […]

Publicerat
Inlägg Sociala Medier

Vi har kommit fram till den sista delen som tar upp textinnehåll på webben och dess relation till användaren och sökmotorerna. I de två tidigare delarna har vi gått igenom textinnehållets betydelse för de olika variablerna inom grundläggande SEO samt sett till designdimensionens roll i att skapa användarvänliga webbplatser.

I den sista delen kommer vi att knyta ihop säcken, men först kommer vi att ge praktiska tips för hur du tar fram och bygger ett bra och användarvänlig innehåll.

Skapandeprocessen – Bygg ett vägvinnande innehåll

John Pring arbetar innehållsspecialist på en designbyrå i London som heter Designbysoap. I ett inlägg för Seomoz skriver han om själva skapandeprocessen. Han berättar hur du ska gå till väga när du ska bygga ett vägvinnande innehåll som är konverterande och som även får din webbplats att ranka på sökmotorerna med den sociala spridningen som en intressant faktor.

Pring delar upp sin process i sex faser som jag har valt att konvergera till fem stycken i form av Efterforskning, Idé, Placering & Skapande, Publicering och till sist Spridning. Även om alla faser beskrivs utifrån ett individuellt perspektiv bör du hålla i beaktning att under arbetet med innehållet för hela din webbplats är alla dessa faser delar av en ständigt pågående process.

Efterforskning

Att göra egna efterforskningar kring din bransch kommer inte vara speciellt svårt. Du är troligtvis uppdaterad om vad som händer och vad som är på gång. Men det gäller att hela tiden hålla ett öra mot rälsen för att känna av spänningarna och finna din inriktning. För generell information kan alla presentera. Men vad som är speciellt för dig och din verksamhet kan bara du framföra på bästa sätt. För att hålla sig ajour med snabba förändringar i omvärlden kan du använda dig av Googles tjänster Trends och Insights eller surfa in på ditt Twitter-konto.

Det är även här som du kan göra efterforskningar kring vilka sökbegrepp som är vanliga inom din bransch. Här bör du skilja på generella sökningar och sökningar på specifika produkter samt korta och långa sökbegrepp.

Idé

Du har hittat information som du tror kommer att höja din webbplats och stärka din nisch har det blivit dags att spåna.

Självklart finns det viss information som kan gå ut genom dina vanliga kommunikationsplattformar. Men vissa insatser kräver omtanke och genomarbetning innan de kan få optimal slagkraft.

Anpassa din information till din verksamhet och den vinkel du vill att den ska ta. Bestäm dig för hur det specifika innehållet ska presenteras. Här är det helt okej att höra med andra i din närhet för att få inspiration till den fortsatta skapandeprocessen. Nyttja din unika kreativitet, men se till att inte hamna för långt från branschnormerna.

Placering & skapande

När det kommer till själva skapandet har du förhoppningsvis en bild av var på webbplatsen ditt innehåll ska placeras och vilken plats den ska ha på den specifika undersidan. För när det har blivit dags att börja bygga sitt innehåll så har du bäst förutsättningar om du redan har en bild av sidans generella designelement.

Hur du hanterar din egen skapandeprocess och sköter din egen individuella prägel på ditt innehåll kan vara svårt för mig att avgöra. Det tips jag kan ge dig är att ta kreativa pauser, skriv mycket och korrekturläs noga efteråt. Om du skriver mycket innehåll lämnar du inget åt slumpen. Du får med allt innehåll du vill ha med och plockar bort det som är överflödigt när texten korrigeras.

Se till att dra till dig uppmärksamheten genom att använda intresseskapande rubriker och använda en korrekt disposition. För som vi tidigare nämnt så tävlar ditt innehåll om uppmärksamheten med övriga designelement. Rubriken är till för att få den första meningen av brödtexten läst, den första meningen av brödtexten ska få den andra meningen av brödtexten läst osv. Men se till att innehållet ger ett mervärde och guidar besökaren vidare. Det ska helt enkelt uppfylla det syfte som väckte din idé.

Publicering

Har du än väl genomarbetad affärsplan så har du troligtvis inte behövt stressa fram ditt innehåll. Genom att hela tiden ha ett potentiellt publiceringsdatum i åtanke kan du arbeta mot en deadline samt även fokusera på att puffa för din nya kampanj via andra plattformar.

Genom att inte bara mata ut innehållet när det är färdigt får du god tid till att gå igenom det och ha en klar bild av syftet med ditt innehåll. Du vill väl inte att den ska krocka med stora kampanjer eller högtider?

För när det har blivit dags att skapa ett buzz kring din webbplats så bör inget komma i vägen.

Spridning

Det finns naturligtvis innehåll som sprider sig självt. Men det är bara från starka och extremt genomarbetade kommunikationsplattformar. Men det kommer givetvis från ett byggande av din verksamhetsställning och webbplatsens kommunikativa auktoritet.

Bygg upp din närvaro på sociala medier och andra webbaserade plattformar. Skicka ut ditt innehåll i den publika domänen genom att locka till läsning genom att sprida innehållet på rätt domäner vid rätt tillfällen. En lyckad spridning ger ett buzz som även ger utslag på sökmotorernas träfflistor.

Många gånger man ser bra innehåll som inte blir tillgängligt för potentiella mottagare och på så sätt blottas för en bredare del av målgruppen.

Sökprocessen är hemligheten?

Som jag tidigare nämnt; texten är först och främst till för besökare. Men hur arbetar man då på bästa sätt med sitt innehåll för att det ska bli lättförstått av sökmotorerna?

När man skriver text för webben med en ambition att kunna ranka högt på sökmotorerna bör man i första hand fokusera på besökaren, men samtidigt ha sökmotorn i tankarna. Det gäller alltså att se till att dina sökord finns med inom de element som jag tidigare nämnt.

För att veta hur man ska utforma sin text för webben bör man relatera till användarens sökprocess. När användaren genomför en sökning ställer sökmotorn en fråga gentemot de sidor som har indexerats:

”Vilka sidor har störst relevans till sökbegreppet och vilka sidor har en hög auktoritet inom området?”

Besökaren kommunicerar med sökmotorn genom sina sökbegrepp och det är just metoden som besökaren använder som blir nyckeln. Sökmotorn relaterar de ord som valts gentemot sin bild av nätet. Har man då skrivit en text som förefaller relevant i sin helhet där man kommunicerar genom samma former av nyckelord som förekommer i sökprocessen har sökmotorn lättare att förstå innehållet. Detta förutsätter naturligtvis att du även jobbar på liknande sätt när det kommer till resterande variabler.

Men missförstå mig inte nu. Bara för att det söks mycket på ett specifikt begrepp betyder inte att du ska fylla din sida med dessa. Det ska fortfarande vara en riktigt bra text som är lätt att ta till sig och har ett syfte. Sökmotorn är inte dum. Den ser kopplingar mellan begrepp inom samma kontext och kan relatera till synonymer.­­­­­­

Innehållet på din sida skapar ett sammanhang som på samma sätt som det skapar en mening för besökaren skapar en mening för sökmotorn. Skapa en röd tråd i din kommunikation och finn ett syfte med den.

Du måste binda samman din internetmarknadsföring till en helhet, något som man enbart kan göra genom att arbeta med ett genomtänkt, relevant och intressant innehåll på alla plan.

Bygg upp din webbplats från grunden och tänk igenom varje steg. Skapa ett attraktivt innehåll som guidar besökaren genom din webbplats och får den att agera på det sätt du vill. Gör det enkelt för andra att sprida ditt innehåll genom att ge dig ut i den sociala mediesfären. För det är enbart när alla delarna har kittats samman som sidans fulla potential kan uppnås. Glöm dock inte att internetmarknadsföring är en organisk process som hela tiden behöver förnyas och anpassas till sin omgivning. Vill du verkligen lyckas gäller det att hela tiden vilja lite mer.

Diskussion – Guida besökaren rätt och vinn marknaden

En röd tråd inom mitt område är textinnehållets del i helheten när det kommer till att skapa mening, locka besökare och ranka på sökmotorerna.

Textens betydelse lyser igenom i all de grundpelare som finns inom SEOn eftersom det är en sådan viktig del i hur vi som besökare uppfattar och väljer att ta in en webbplats. Samtidigt som det naturligtvis är viktigt att inte fokusera allt för mycket på textinnehållet utan att det blir en del av och smälter in med de olika designelementen på webben.

Själklart ska varje webbplats ha ett bra innehåll som ska locka och skapa ett intresse, men vill man kunna ranka bör man alltid ha en tanke på den ständigt pågående SEO-strategin. Fokuserar du bara på att bygga din webbplats utefter de grundpelare som finns utan någon direkt tanke på att textinnehållet ska vara ett kitt som binder samman och skapar mening i de olika variablerna. Du kan se till att hela din SEO-kampanj är i topptrim sett till grundpelarna och du kan förvänta dig någon form av resultat genom detta. Men för att kunna nå toppen måste du lägga tid och omtanke till dina innehållsstrategier.

Den direkta uppfattningen av sidans innehåll kommer av en symbios mellan de olika designelementen. För att skapa en trygghet hos besökaren måste du kunna kommunicera att din webbplats är en trygg tillvaro inom din bransch samtidigt som du finner din egen nisch. Igenkännande är en av nycklarna, men sedan gäller det att överföra denna känsla till en förståelse av innehållet och sedermera aktion. Se till att elementen på sidan smälter samman till en helhet som kommunicerar din verksamhet.

Genom att interagera med besökaren på rätt sätt och erbjuda tillfredställande nivåer av de olika elementen guidar du besökaren på rätt väg genom din webbplats.

För att kunna hantera denna skapandeprocess gäller det dock att ha en god kunskap om grunderna för att ha e möjlighet att uppnå önskat resultat. Det är först när du har ett mål med din verksamhet och behärskar flödet på nätet som du kan locka samt leda besökaren rätt.

Med en bred syn på det hela kan du säkert förstå mitt avvaktande i att inte ta upp allt för många konkreta exempel. Ditt innehåll ska vara unikt och skapat av dig eller genom inspiration av dig. Arbetssättet och strategin är unik för varje specifik bransch, webbplats eller undersida. Det finns alltid små eller stora avvägningar som passar din bransch eller din hemsida. Och det är inte utan experthjälp och din påverkan som din webbplats kan bli den där konverterande maskinen som du vill åstadkomma.

Alla delar hänger samman. Din interna och externa textkommunikation genomstrålar alla SEOns grundpelare samtidigt som det är en viktig del av i vägledningen av dina besökare. Kan man få detta att smälta samman till ett flöde utan några större hinder och lyckas skapa ett stort intresse kring sin närvaro på nätet kommer dina besökare visa att de är nöjda. Något som inte bara ger output genom att de handlar av dig, de kommer även att visa sin uppskattning genom att kommunicera och referera om din webbplats genom sina flöden. På så sätt visas ett kretslopp där ditt sätt att kommunicera skapa nya och bredare flöden.

Skapa innehåll på rätt sätt och med rätt avvägningar, med tiden kommer du att vinna marknaden. Din internetmarknadsföring är en ständigt pågående process som hela tiden behöver underhållas. Det här handlar inte om någon ”quick fix” utan kräver tålamod. Tids nog kan du se att din verksamhet fortsätter att bredda sina horisonter och ta över marknaden, ett steg i taget.