Viva

Webbstrategier

Medieplanering
Publicerad , senaste uppdatering

Mattias Malmnäs, affärsutvecklare på webbutvecklingsföretaget Alenio, beskriver i en artikel i Internetworld hur han ser på vem som bär ansvaret för webbstrategier i ett företag. Mattis menar att ett effektivt sätt är att tillsätta en
styrgrupp med representanter från den högsta företagsledningen. Styrgruppens huvuduppgift blir att övervaka det praktiska arbetet med strategin som sker i en arbetsgrupp med representanter från affärsverksamheten och företagets specialister inom webb- och it-frågor. Därtill är det oftast en god idé att ta med representanter från leverantörssidan (till exempel webbkonsult/byrå) för att säkerställa så att strategin genomförs.

Strategin för Internetmarknadsföring

Tittar man på den specifika delen av webbstrategin i ett företag som rör marknadsföringen på internet bör man, enligt min mening, ha ett liknande angreppssätt. Det handlar om att göra flera ansvariga personer för olika avdelningar delaktiga i processen, allt från marknadsfolk, personer från försäljningsavdelningen & ledning med flera. Genom att öka förståelsen på olika avdelningar för vilka möjligheter det finns med en webbaserad annonsering, åstakommer man ett bredare angreppsätt.

Uppföljning & åtgärd

Vad som är oerhört viktigt är att under processens gång delge resultatuppföljning och feedback till inblandade personer. På så sätt säkerställs att korrigeringar kan göras under kampanjernas gång för ett bättre utfall.

I och med att ett företags hemsida idag ofta spelar en stor central roll i verksamheten oavsett vilken avdelning på företaget det handlar om, är det också viktigt att få många personer inblandade och framförallt medvetna om de möjlighetet som finns genom en bra utarbetad webbstrategi.

Som Mattias Malmnäs säger;
’Utformning och genomförande av en webbstrategi är idag så pass central att den bör drivas av kärnverksamheten’