Viva

Allmänna Villkor

Gäller fr.o.m. 2021-01-01

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan abonnent (nedan kallad kund) och Viva Media 556973-4675 & Viva Search 556854-0628 (nedan kallade Viva) rörande kundens användning av Vivas tjänster. Kund får endast vara myndig fysisk person (privatperson) eller juridisk person (företag, organisationer mm). Dessa Allmänna villkor utgör en integrerad del av det huvudavtal som är ingånget mellan parterna. För det fall det finns överenskommelser mellan parterna som avviker från dessa allmänna villkor skall det specificeras särskilt i huvudavtalet.


1. Användande av Vivas tjänster

1.1. Kunden förbinder sig att använda tjänsten enbart för lagliga aktiviteter, enligt all applicerbar lagstiftning samt även enligt dessa allmänna villkor. Ej tillåtet användande inkluderar, men är inte begränsat till:

• Hot mot personer eller organisationer.

• Försök att framställa sig som representant för varumärken/tjänster utan ägarens samtycke.

Ytterligare ej tillåtna aktiviteter framgår i styckena nedan.

1.2. Den kontraktsskrivande kunden ansvarar för all användning av sitt konto.

1.3. Det åligger kunden att förhindra att det lösenord han erhållit för användande av sitt konto kommer i orätta händer.

2. Systemsäkerhet

2.1. Kunden får inte använda Vivas tjänster eller de resurser dessa ger tillgång till för att läsa eller ändra information för andra av Vivas kunder.

2.2. Viva förbehåller sig rätten att lämna ut kundinformation till systemadministratörer eller myndigheter för att hjälpa dessa att utreda fall av misstänkt missbruk av denna eller andra tjänster.

3. Vivas skyldigheter

3.1. Viva skall tillhandahålla sina tjänster i enlighet med bestämmelserna i detta avtal. Viva har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter i detta avtal.

3.2. Viva hanterar all kundinformation som konfidentiell och förbinder sig att värna om kundens integritet, att ej utlämna kundinformation med undantag för 2.2. Med ”konfidentiell information ” avses varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för:

3.2.1. Upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från parts sida mot innehållet i detta avtal.

3.2.2. Upplysning, som part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från den andra parten.

3.2.3. Upplysning, som part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

3.3. Viva vidtar endast SEO onpage åtgärder som överensstämmer med riktlinjerna från respektive sökmotor. Cloaking, dolda texter etc. är exempel på arbetsmetoder Viva INTE använder sig utav.

3.4. I SEO tjänster (exkl produkten SEO PPA) gäller följande åtaganden från Viva:

• Under de första 3 månaderna från genomförd optimering ingår inga byten/tillägg av sökord. Därefter fritt.

Gällande produkten SEO PPA sker alltid sökordsbyten/tillägg maximalt var 3:e månad.

4. Betalning och ersättning

4.1. Betalning skall vara Viva tillhanda senast på förfallodagen. Fakturering sker ca 8 dagar efter orderdatum. Har kunden valt att delbetala tjänsten på två eller flera tillfällen skall det fakturerade beloppet alltid vara Viva tillhanda senast på respektive förfallodag. För det fall delbetalning ej inkommer i tid förfaller hela det resterande beloppet för tjänsten som helhet till omedelbar betalning. Kredittiden är 30 dagar om inget annat överenskommits.

4.2. Dröjsmålsränta utgår med 8% från förfallodagen och till dess att betalning fullgjorts. Viva har rätt att påföra en fakturaavgift på 45 SEK per faktura vid uppdelad betalning.

4.3. För det fall Vivas fordran ej är betald till fullo äger Viva rätt att debitera påminnelseavgift, inkassoavgift samt avgifter för eget arbete.

4.4. Delbetalning och/eller utökad kredittid av faktura medges endast i det fall då kund ej har tidigare betalningsanmärkningar. Kreditkontroll görs av samtliga kunder. Vid betalningsanmärkning frånfaller ev. utfästelse om delbetalning och/eller utökad kredittid av faktura. I dessa fall kräver Viva förskottsbetalning innan tjänsten levereras till kund.

4.5. Viva förbehåller sig rätten att utav kunder som ej är registrerade i Sverige, samt vid produkten sökannonsering & display, kräva förskottsbetalning innan tjänsten påbörjas.

4.6. För det fall kund ej betalar Vivas faktura (alternativt delfaktura vid uppdelad betalning) senast på förfallodagen, eller försätts i konkurs eller på annan grund kan antas vara på obestånd, har Viva rätt att säga upp avtalet och avsluta tjänsten med omedelbar verkan.

4.7. När kund erhåller fakturarabatt skall full betalning för tjänsten betalas till Viva inom maximalt 30 dagars kredittid. För det fall full betalning inte erläggs inom kredittiden har Viva rätten att debitera kund den tidigare erhållna fakturarabatten.

4.8. Vid uppdelad betalning utgår delfaktureringstillägg enligt följande: 2 fakturor ger 2% tillägg, 4 fakturor ger 5% tillägg.

4.9. Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt.

5. Kundens ansvar

5.1. Kund ansvarar för att Viva tillhandahålls erforderliga uppgifter för att kunna utföra uppdraget till fullo. Med detta avses tex accessuppgifter till kundens webbplats  och sådan information som är att se som nödvändig för färdigställande av Vivas arbete. För det fall Viva ej erhåller dessa uppgifter kommer kunden oavsett att debiteras för tjänsten enligt dess fulla kostnad.

5.2. Vid utförande av strategitjänster grundas den inledande nulägesanalysen av befintliga medieinvesteringar på den av kunden tillhandahålla informationen såsom tidigare orderbekräftelser och fakturor.

5.3. Vid till kund levererad och presenterad medieplan skall den därefter godkännas eller revideras av kund. Fram till dess att kund skriftligen godkänt den ursprungliga eller reviderade medieplanen är leveransprocessen stoppad i avvaktan på besked från kund.

5.4. Kunden skall aktivt verka för att tjänsten kan genomföras på avsett sätt.

5.5. Kund ansvarar för att Vivas SEO arbete ej skrivs över på webbsidan. Om detta sker och kund önskar att Viva skall återställa arbetet utgår en debitering. Avgiften är 10% av ordinarie pris på beställd tjänst. Samma debitering utgår vid byte av hemsida när domänen är densamma. För byte av sökord eller andra åtgärder som kund önskar tex vid byte av hemsida till ny domän debiterar Viva en mindre kostnad för detta enligt 1500:- / timme.

5.6. All rådgivning och support som sker utöver vad som ingår i tjänsten, vilket framgår av huvudavtalet, har Viva rätten att debitera med 1500:- / timme.

5.7. Respektive part är ansvarig för handhavande, skötsel och utveckling av sin egen webbplats och för den information och det material som förevisas på densamma. För det fall kund anlitar parallellt med Viva annan leverantör av samma typ av tjänster som Viva tillhandahåller är Vivas ansvar för tjänsten begränsat till det arbete Viva utför. Viva tar inget ansvar för andra leverantörers arbete för det fall kunden skadas utav detta.

5.8. Kunden samtycker till att Viva Media kan lagra och visa (endast till kunden) data i tjänsten. Bolaget är dessutom överens om att Viva Media kan använda lagrade data för sin egna statistik och analys så länge kopplingen till Viva Report eller liknande system som tillhandahålls av Viva Media är aktivt. Detta under förutsättning att data inte kan härledas till kunden.

6. Produkten Pay Per Action och jämförbara produkter

6.1. För att tjänsten SEO / Sökannonsering – PPA och jämförbara produkter skall fungera, där Viva fakturerar kund utefter genomförda köp/handlingar, krävs att det inte finns några tekniska hinder för mätning och kontroll av mätpunkter av genomförda köp/handlingar i Google Analytics eller annan likvärdig mjukvara. Viva förbehåller sig rätten att avbryta samarbetet i de fall mätningar enligt ovanstående ej är tekniskt möjligt att genomföra. Viva ansvarar för att leverera trafik från sökmotorer eller andra överenskomna mediekanaler som leder till genomförda köp/handlingar. Viva ansvarar aldrig för vem som genomför köp / handlingar, eventuella returer av varor efter köp eller jämförbart. Eventuella returer eller liknande skall inte krediteras Vivas debitering för tjänsten.

6.2. Vid SEO / Sökannonsering – PPA och jämförbara produkter där kunden skriver över statistikverktyget Google Analytics eller annan likvärdig mjukvara så att Viva ej kan analysera genomförda köp/handlingar från sökmotorerna eller andra överenskomna mediekanaler skall kund debiteras närmast tidigare månads genomförda köp/handlingar där statistik har kunnat mätas.

6.3. Vid SEO / Sökannonsering – PPA och jämförbara produkter där trafik registreras från segmentet ”Not Provided” i Google Analytics har Viva rätten att schablonmässigt debitera för den del av ”Not Provided” som avser organisk trafik.

6.4. För det fall kund under avtalstiden byter eller pekar om domän, utan Vivas skriftliga godkännande, skall kund debiteras närmast tidigare månads genomförda köp/handlingar där statistik har kunnat mätas.

7. Produkten sökannonsering (sponsrade länkar)

7.1. Kontot för sökannonsering hanteras och administreras utav Viva. Efter avslutat samarbete äger kunden kontot och dess innehåll. Kund bör skriftligen meddela Viva innan avslutad delning av kontot, detta för att Viva skall kunna hämta fakturaunderlag. Om Viva ej har tillgång till kundens konto kommer Viva att fakturera enligt den senaste fakturan.

7.2. Om kund inte erlagt betalning senast på fakturans förfallodatum har Viva rätten att pausa annonseringen på kontot.

8. Force Majeure och andra ansvarsbegränsningar

8.1. Vivas ansvar för skada eller förlust som drabbar kund är alltid begränsade till högst ett halvt basbelopp. Viva ansvarar inte för skada som uppstått där orsaken är utom Viva kontroll eller bestämts av tredje part.

8.2. Viva garanterar inga nivåer vad det gäller ranking eller resultat av ranking på sökmotorer.

8.3. Viva ansvarar inte vid något fall för indirekt skada, indirekt förlust eller följdskada.

8.4. Viva kan inte hållas ansvariga för hackerattacker på kunds webbsidor. För återställning av webbsidor eller andra åtgärder som kund önskar debiterar Viva en mindre kostnad för detta enligt 1500:- / timme.

8.5. Vid oförutsedda händelser har Viva rätten att höja priset under pågående avtalsperiod. Kund har då rätten att i förtid säga upp avtalet och avsluta tjänsten med omedelbar verkan och erhålla pengarna tillbaka för återstående tid.

9. Prisgaranti och uppsägning

9.1.  Kostnaden för strategi och tjänster inom digitala produkter förväntas stiga i framtiden. Som kund till Viva innehar du med ett prisgarantiavtal rätten till garanterad samma ursprungligt pris vid förnyelse av tjänsten. Med ursprungligt pris avses priset före engångsrabatter samt inkl prisindexuppräkning vilket tillkommer vid varje ny avtalsperiod.

9.2. Prisindexuppräkning sker vid varje förnyad avtalsperiod, enligt AKI för tjänstemän, ej branschfördelad , (www.scb.se) med föregående års Indexutveckling från och med januari till och med december månad. Fram till att nytt index börjar gälla råder tidigare års index. Prisindexuppräkning för 2021 är 2,8%, och skall för varje år redovisas i Vivas allmänna villkor minst två månader före det träder i kraft.

9.3. Bindningstiden för prisgarantiavtal varierar vanligtvis mellan 12 till 60 månader. Bindningstiden framgår av huvudavtalet. Den part som önskar få avtalet att upphöra efter bindningstiden är skyldig att säga upp avtalet skriftligen senast två månader före bindningstidens slut.

9.4. Betalning för avtalsperioden sker årsvis om inget annat överenskommits skriftligen. Säger kunden inte upp avtalet enligt ovanstående stycke 9.3 förlängs avtalsperioden automatiskt med samma ordinarie ursprunglig längd, pris (före engångsrabatter samt inkl prisindexuppräkning), tjänsteinnehåll och villkor som för den föregående avtalsperioden.

9.5. Uppsägning skall ske skriftligen med firmatecknares underskrift och gäller från det datum Viva Media mottagit uppsägningen. Det åligger kunden att säkerställa att Viva Media erhållit uppsägningen. Viva skickar efter mottagen uppsägning en bekräftelse på mottagandet.

10. Ändringar

10.1. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i huvudavtalet och dessa allmänna villkor.

10.2. Viva Media äger rätt att ändra dessa allmänna villkor. Villkorsändring träder i kraft vid förnyad avtalsperiod eller om ändringen föranletts av domstolsutslag eller lagändring, omedelbart. Aktuella allmänna villkor ska publiceras på www.vivamedia.se/villkor.pdf

10.3. Tillägg till och ändringar av villkoren i undertecknat huvudavtal skall för att vara bindande vara skriftligt avfattade och undertecknade av parterna. Vid felaktigheter i avtalet/ordererkännandet skall kunden därmed kontakta Viva för upprättande av nytt ordererkännande/ avtal.

11. Tvist

11.1. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av avtalet mellan kund och Viva samt därmed sammanhängande rättsförhållanden skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Kan parterna inte komma överens ska tvist i anledning av huvudavtalet slutligt avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut enligt förenklat skiljeförfarande.

11.2. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.

11.3. För förfallna obetalda fordringar äger dock Viva rätten att väcka talan vid allmän domstol. I första hand via Kalmar Tingsrätt.

11.4. Reklamation skall skriftligen framställas inom två veckor från det datum part erhållit kännedom, eller borde ha erhållit kännedom, om det reklamationen grundas på. Vid utebliven reklamation ska rätten att göra krav anses förfallen.